Algemene voorwaarden

Versie : 3 november 2020

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Klant en de Verkoper. Door de website van de Verkoper te gebruiken, of het plaatsen van bestellingen, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1. Identiteit van de Verkoper 

De Verkoper is: de firma Sharptools, Brusselstraat 38, 1570 Galmaarden, e-mailinfo@sharptools.be , websitewww.sharptools.beGSM0472/31.75.21, ingeschreven onder het nummer BE 0832 174 282.

2. Algemeen

2..1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de firma Sharptools. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van de firma Sharptools. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De firma Sharptools behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden van derden niet door de firma Sharptools erkend.

2.4 De firma Sharptools garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

3. Bestelling

3.1 Kleine wijzigingen en variaties op detailniveau kunnen zich voordoen. Als koper stemt u hier mee in. Op het bestelformulier kunt u in het veld "opmerkingen, bijzonderheden" desgewenst kenbaar maken dat u hier bezwaar tegen hebt. In dat laatste geval wordt contact met u opgenomen voor overleg. 

4. Levering 

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal de firma Sharptools bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.3 Aan de leveringsplicht van de firma Sharptools zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de firma Sharptools geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het afleverrapport van de vervoerder is het bewijs van levering.

4.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

5. Prijzen 

5.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

5.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

5.3 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld. 

6. Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de firma Sharptools heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij de firma Sharptools. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding van de koop. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de firma Sharptools er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

6.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

·       goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

 7. Gegevensbeheer-Privacy

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij de firma Sharptools, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de firma Sharptools. De firma Sharptools houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

7.2 De firma Sharptools respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

7.3 De firma Sharptools maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 8. Garantie 

8.1 De firma Sharptools garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product. 

8.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan de firma Sharptools) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan de firma Sharptools. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 30 dagen na levering aan de firma Sharptools schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door de firma Sharptools gegrond worden bevonden, zal de firma Sharptools naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen; met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de firma Sharptools en het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van de firma Sharptools voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

9. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt de firma Sharptools zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden de firma Sharptools slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

9.4 Aanbiedingen van de firma Sharptools gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van alle door de firma Sharptools aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij de firma Sharptools zolang de afnemer de vorderingen van de firma Sharptools uit hoofde van de overeenkomst niet heeft voldaan.

10.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11. Verzuim 

Indien je, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost.

12. Klachtenbeheer 

Met vragen, opmerkingen of klachten kunt u zich richten tot: 

Sharptools

Brusselstraat 38

1570 Galmaarden

België

GSM: 0472/31.75.21 

Tel: 054/58.96.51

E-mail: Info@Sharptools.be 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

13.1 Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. 

13.2 Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Halle-Vilvoorde bevoegd.

------------------------------

Sharptools

Brusselstraat 38

1570 GALMAARDEN

België

Mobil: (032) 0472317521

Tel: (032) 054 58.96.51

E-mail: info@sharptools.be

BTW: BE 0832.174.282